Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning Sammenhæng med andre planer Landsplanredegørelser

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Landsplanredegørelser


Landsplanredegørelse 2009

Høringen om landsplanredegørelsen sluttede 7. september 2009. Redegørelsen indeholder afsnit om: Udviklingstendenser, Klima og energi, Byer, Natur og vand, Landskabet, Kyster, Infrastruktur, Hovedstaden, Østjylland, Landdistrikter og Miljøvurdering. Afsnittene er desuden bygget op af tre elementer; Beskrivelse af emnet, Forventninger til kommunernes planlægning og Hvad vil regeringen gøre?

I afsnit om Hovedstaden beskrives, at det er regeringens klare mål, at trafikforholdene i hovedstadsområdet ikke udvikler sig til det, man kender fra en række andre europæiske hovedstader. Det er noteret, at dette kræver, at så stor en andel af trafikvæksten som muligt overflyttes til den kollektive trafik.

Forventningerne til kommunernes planlægning drejer sig om: Mere miljøvenlig trafik, Udvikling af tættere byer, Tæt byggeri omkring stationerne, Grønne områder og Afbalanceret, regional byvækst. Med hensyn til en afbalanceret regional byvækst nævnes Ringbyen som en mulighed for at afbalancere de seneste års tætte byudvikling i centralkommunerne og parcelhusbyggeriet i de ydre dele af hovedstadsområdet.

Under afsnit om Hvad regeringen vil gøre beskrives kollektiv trafikløsning i Ring 3: Med trafikaftalen En grøn transportpolitik er der afsat 2 mia. kr. til blandt andet at fremme en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren.

På landsplan ønsker regeringen blandt andet mere landskab langs motorvejene, den danske natur skal afleveres i en bedre stand, end vi overtog den og skovarealet skal øges. Støjproblemer langs veje og baner skal reduceres og planlægningen skal tilpasses de forventede klimaforandringer.

Lyngby-Taarbæks kommuneplan er ikke i modstrid med forslag til Landsplanredegørelse 2009.

Landsplanredegørelse 2006

I 2006 vedtog regeringen landsplanredegørelsen: "Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår". Landsplanredegørelsen er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fysiske og funktionelle udvikling i Danmark.

Pejlemærkerne i redegørelsen er:

  • Der skal være forskel på by og land
  • Udviklingen skal komme hele Danmark til gode
  • Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, miljøet og landskabet
  • Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen
  • Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret.

Lyngby-Taarbæk har løbende gennem planlægningen holdt sig til landsplanredegørelsens pejlemærker m.v.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk