Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning Sammenhæng med andre planer

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Sammenhæng med andre planer


Forudsætningerne for den fysiske planlægning i kommunen findes i statslige- og regionale planer.

Der er tre niveauer i det danske planhierarki, som i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser fastsætter rammerne for den fysiske planlægning.


Plansystemet.

Staten fastlægger de overordnede rammer for planlægningen. Det sker i form af en landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, en oversigt over statslige interesser og i form af landplandirektiver, herunder et landsplandirektiv for hovedstaden. Det gældende landsplandirektiv for hovedstaden hedder Fingerplan 2007. Staten har desuden udarbejdet et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Regionen udarbejder en regional udviklingsplan, der indeholder en vision om regionens overordnede udvikling med hensyn til struktur, natur, miljø og erhverv, herunder turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Udviklingsplanen skal koordineres med de planer og strategier, der udarbejdes af det regionale vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd. Den regionale udviklingsplan skal udarbejdes i den første halvdel af planperioden sideløbende med, at kommunerne udarbejder deres planstrategier.

Kommunen udarbejder strategier, kommuneplaner og lokalplaner.

Som grundlag for kommuneplanen offentliggøres der i første halvdel af en valgperiode en kommuneplanstrategi. Strategien indeholder kommunalbestyrelsens visioner for kommunens udviklingen og fastsætter, hvorvidt den gældende kommuneplanen skal revideres, og i givet fald hvad revisionen skal omhandle. Kommuneplan 2009 er udarbejdet på baggrund af Strategi 2007 og de efterfølgende fokus-strategier for trafik, Kgs. Lyngby og landskab. Kommuneplanen indeholder rammer for indholdet af lokalplaner samt retningslinier for overordnede forhold vedrørende natur og landskab, tekniske anlæg, kollektive trafikanlæg, stiforbindelser og detailhandel. Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanlægningen i Lyngby-Taarbæk Kommune og nabokommunerne.

Lokalplaner fastsætter detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anvendelse i et givent område. Ifølge Planlovens § 13 skal lokalplaner være i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

 

 

 

 

 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk