Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Klima, vand, affald og energi Vand

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Klimakommune
Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand
Vand
Affald
Energi
Bydele
Offentlig service
 

Vand


Drikkevand er et grundvilkår, som borgerne skal kunne have tillid til. Der skal kunne leveres tilstrækkelige mængder af godt og rent drikkevand.

Kommunalbestyrelsen ønsker som hovedmål at levere et produkt, der kvalitetsmæssigt som minimum overholder alle lovens krav. Det er også et stort ønske at opretholde en stor forsyningssikkerhed, at fastholde kommunens lokale vandindvinding på de to vandværker og at reducere vandspildet fra ledningsnettet.

Strategien er at gennemføre vandforsyningsdriften på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

 

Med hensyn til spørgsmålet om at lede regnvand til faskiner på egen grund har kommunalbestyrelsen besluttet at fastholde kravet om afledning via faskiner på egen grund, samt at der i nye større projekter også arbejdes med at bruge regnvandsbassiner som rekreative elementer.

 

Med hensyn til beskyttelse af drikkevandsressourcer ønsker kommunalbestyrelsen at forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Det sker bl.a. gennem kortlægning af forureninger og ved tilsyn med virksomheder og jordflytninger.

Med hensyn til spildevand er det et hovedmål, at bortledning af spildevand og regnvand skal ske uden gener for kommunens borgere på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Udløb til recipienter skal indrettes, så vandmiljøet påvirkes mindst muligt. Det vil sige, at strategien er, at der tages hånd om opståede kloakproblemer såvel midlertidigt som varigt. Og at der skal ske en systematisk vedligeholdelse, overvågning og udbygning af ledningsnettet.

Vand- og Naturplaner fra Miljøministeriet afventes med henblik på yderligere tiltag. Der skal ske en revision af Vandforsyningsplanen og af Spildevandsplanen efterfølgende.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der foretages forbedringer for natur, miljø og friluftslivet i Mølleåsøerne og Mølleåen blandt andet ved hjælp af sørestaurering og reduktion af spildevandsudledningerne fra overløbsbygværkerne.

Mølleåværket deltager desuden i et projekt om renere vand i Mølleåsystemet. Renseanlægget forestår kapacitetsudvidelse og yderligere rensning af spildevandet, så der kan ledes super renset vand nord på til Kalvemosen i Rudersdal Kommune. Herfra vil vandet så løbe naturligt gennem Furesø og Mølleåen til Øresund.


 


Lundtofte Renseanlæg. 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk