Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning Hidtidig planlægning

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Hidtidig planlægning


Dispositionsplan af 1949

Kommuneplan 1980-1991

Kommuneplan 1988-1996

Kommuneplan 1994-2006

Kommuneplan 2005

I Lyngby-Taarbæk Kommune har man lavet overordnet planlægning siden 1949, hvor den første dispositionsplan blev udarbejdet. En egentlig kommuneplan blev udarbejdet første gang i 1979-1980 og er siden blevet ajourført hvert 4. år.

Dispositionsplan af 1949

De første love omkring fysiske planlægning blev vedtaget i 1938. I 1949 fik Lyngby-Taarbæk Kommune sit første planlægningsdokument i form af en dispositionsplan. Planen blev revideret i 1961, og i 1963 blev planen suppleret med en bygningsvedtægt om ejendommenes anvendelse og udnyttelse. For ejendomme, hvor kommunalbestyrelsen ønskede en yderligere regulering, blev der udarbejdet byplanvedtægter.

I 1970 blev der igangsat en planlovsreform. Den omfattede 3 etaper. By- og landzoneloven fra 1970 der regulerede byspredningen, Lands- og regionplanloven fra 1974 der sammenfattede den regionale planlægning, og Kommuneplanloven fra 1977 der omfattede både byggeri og bebyggelsesmæssige forhold, samt en koordinering af alle sektorer inden for den kommunale forvaltning.

Kommuneplan 1980-1991

Den første kommuneplan for Lyngby-Taarbæk blev udarbejdet i 1979-80. Efter en livlig offentlig debat blev planforslaget ændret på flere områder, først og fremmest trafikplanen omkring Kgs. Lyngby og skolestrukturen.

Kommuneplan 1980-1991 blev vedtaget i august 1981 og fastlagde kommunens bymønster, trafik- og centerstruktur. Desuden beskrev planen udviklingen indenfor bolig og erhverv og indeholdt sektorplaner og mål for sektorerne.

 

Arealanvendelseskort, Kommuneplan 1980-1991.

 

Centerstruktur, Kommuneplan 1980-1991.

Kommuneplan 1980-1991 blev ajourført i 1984. Efter offentlig høring blev planen vedtaget i august 1985. Ajourføringen omfattede 4 tillæg til hovedstrukturen omkring skolestrukturen, trafik i Kgs. Lyngby, boligområderne og forsyningsstrukturen samt en række mindre ændringer i rammedelen.

Kommuneplan 1988-1996

I 1989 blev der vedtaget en ny kommuneplan. Kommuneplan 1988-1996 medførte ingen ændringer i principperne omkring kommunens hovedstruktur; bymønstret med de 7 bydele. De overordnede målsætninger, kvartermodellen og serviceforsyningsprincipperne, blev fastholdt.

Kommuneplan 1988-1996 blev revideret med "Ajourføring 1990". Revisionen indeholdt en opdatering af sektorplanerne og sektormålene samt en plan for Kgs. Lyngby. Målet var at bevare Kgs. Lyngby som et regionalt center med en dynamisk udvikling.

Kommuneplan 1994-2006

Kommuneplan 1994-2006 blev vedtaget i august 1996. Det var et resultat af en gennemgribende revision af det eksisterende plangrundlag. Kommunalbestyrelsen lancerede et nyt koncept for den fremtidige ajourføring, således at kommuneplanen løbende kunne opdateres.

Kommuneplanen kom til at bestå af et ringbind der indeholdt et hæfte med kommunalbestyrelsens planer og visioner, samt et løsbladssystem.

Løsbladssystemet indeholdt beskrivelser af de 8 bydele og af landskabet, rammer for hver enkelt del samt en oversigt over de generelle rammer. Kort over kommunens arealanvendelse og andre kortbilag samt status blev indsat bagerst i mappen.

I Revision '98 af Kommuneplan 1994-2006 blev hæftet Plan og Vision fastholdt uændret. Under Status blev der tilføjet et nyt afsnit om bygningskultur, der indeholdt arkitekturpolitik samt omtale af kommuneatlas og bevaringsværdige bygninger. Samtidigt blev alle statusafsnittene for de enkelte områder ajourført.

De generelle rammer fik tilføjelser omkring ældreboliger og udlæg til p-pladser i boligområder. Der var tale om en delvis vedtagelse af kommuneplanen, idet Regionplantillæg nr. 8 om detailhandel endnu ikke var vedtaget.

Bydelsbeskrivelserne blev alle ajourført på nær bydelene Taarbæk, Hjortekær og Lundtofte. Herudover skete der kun nogle få konkrete rammeændringer.

Kommuneplan 2005

Kommuneplan 2005 var en temarevision af kommuneplanen, der blev foretaget på baggrund af drøftelserne om Strategi 2003. revisionen behandlede 4 byudviklingstemaer: Boliger, handel, erhverv og landskab. Desuden skete der en udpegning i kommuneplanen af de bevaringsværdige bygninger, kategori 1 - 4. Endelig blev der foretaget visse præciseringer i udpegningen af de stationsnære områder og en præcisering i de generelle rammer om minimumsgrundstørrelser til parcelhusbyggeri.

Herudover blev der foretaget en generel vurdering af kommuneplanens rammer, specielt hvad angår bestemmelserne om landskabs- og bebyggelseskarakteren i særlige områder, samt en række mindre ændringer i centerområdernes rammebestemmelser.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk