Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Tekniske anlæg Redegørelse for tekniske anlæg

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Redegørelse for tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Redegørelse for tekniske anlæg


Vedvarende energikilder

Som klimakommune har Lyngby-Taarbæk fokus på klima og dermed også ny viden om vedvarende og alternative energikilder.

Lyngby-Taarbæks landskab er omfattet af retningslinier, fredninger og naturbeskyttelse, der umiddelbart hindrer opsætning af vindmøller. Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder i landskabet kan dog tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur-, og kulturværdierne ikke forringes, heller ikke over kommunegrænsen.

Kommunalbestyrelsen sætter imidlertid stor pris på initiativer, der støtter nedsættelsen af CO2-udslippet, det være sig i form af solenergi, nye mindre typer af stort set lydløse vindmøller eller andre former for vedvarende energikilder, idet det skal være i overensstemmelse med overordnet planlægning og lovgivning i øvrigt. Se i øvrigt afsnit om klima, vand, affald og energi.

Affaldsanlæg

Lyngby-Taarbæk har samarbejde med I/S Vestforbrændingen.

§5 virksomhed

Hempel er eneste virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen.

Kraftvarmeværker

På DTU findes et kraftvarmeværk med en effekt på mellem 30 MW og 100 MW. Desuden har varmecantralen på DTU en indfyret effekt på ca. 28 MW. Samlet er de 2 anlæg ikke over 100 MW. De største øvrige anlæg i kommuen har en effekt på ca. 10 MW.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk