Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Tekniske anlæg

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Redegørelse for tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Tekniske anlæg


Retningslinier for

Affaldsanlæg

Overskudsjord

Deponeringsanlæg

§5 virksomheder og kraftvarmeværker mv.

Affaldsanlæg

Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og de i skemaet nævnte affaldsanlæg bliver mindre end de anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Affaldsanlæg

Afstandskrav (meter)

Biogasanlæg 500
Regionale komposteringsanlæg for haveaffald 500
Komposteringsanlæg for andet end haveaffald 500
Nedknusningsanlæg 500
Komposteringsanlæg for haveaffald 300
Affaldsforbrændingsanlæg 150
Slamforbrændingsanlæg 150
Slammineraliseringsanlæg 100
Slamtørringsanlæg 100

Overskudsjord

Anlæg, som modtager, behandler eller omlaster forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Deponeringsanlæg

Der må ikke udlægges arealer til deponeringsanlæg for forurenet jord i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§5 virksomheder og kraftvarmeværker mv.

Med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 m fra virksomheder omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. For eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker mellem 30 MW og 100 MW indfyret effekt er den tilsvarende afstand 200 m.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk