Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Stier Redegørelse for stier

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Redegørelse for stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Redegørelse for stier


De regionale rekreative stier

Kommunen ønsker at medvirke til planlægning af linjeføringer af de overordnede regionale rekreative stier fra de centrale byområder gennem kilerne til kysten, langs kysten og på tværs af de radiale stier i kilerne.

De regionale rekreative stier består af dels det overordnede regionale rekreative stinet og dels det øvrige regionale rekreative stinet.

På kort med angivelse af regionale rekreative stier er vist forløb af sti øst for Furesøen. Stien løber på de allerede etablerede veje gennem boligområderne tæt på Furesøen. Der vil være adgang til Furesøen ved de offentlige parkanlæg Furesøparken og Furesøvej 125B.

De regionale rekreative stiers udformning

Regionale rekreative stier skal være egnede både for cyklende og gående.

Barrierer som store veje, baner og vandløb forhindrer tit, at stier kan skiltes og tages i brug, selv om stierne findes på begge sider. Der bør planlægges for og anlægges passage af barrierer på en måde, som både er trafiksikker og ikke forringer stiens oplevelsesværdi med lange omveje, trafikstøj osv. På mindre trafikerede steder kan der være tale om midterhelle, lysregulering osv., mens der ved nye større veje og baner skal påregnes anlæg af tunnel eller bro. I byerne passerer stierne mange steder ret trafikerede veje, hvor det er teknisk vanskeligt at etablere niveaufri skæringer. Her må stierne sikres bedst muligt.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk