Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Kollektive trafikanlæg Redegørelse for kollektive trafikanlæg

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Redegørelse for kollektive trafikanlæg


Brugernes behov skal være styrende for udviklingen af det kollektive trafiksystem. Det er af stor betydning for kunderne, at der er sammenhæng i nettet. Kunderne sætter det meget højt, at brug af den kollektive trafik foregår nemt, enkelt og overskueligt.

Lokalbanen fra Jægersborg til Nærum

Uddrag af HURs Lokalbaneplan 2006-2015:

Nuværende situation
På Nærumbanen blev der i 1999 indsat fi re moderne RegioSprinter-tog. Banen har ca. 2.300 rejsende på en typisk hverdag, fordelt på 8 standsningssteder over en kort strækning i Lyngby og Søllerød Kommuner på ca. 7,8 km. Betjeningen er meget høj sammenholdt med de øvrige lokalbaner. Køreplanen er bygget op omkring 20-minutters drift på hverdage og i weekenden, suppleret med ekstra afgange i myldretiderne på hverdage, så der opnås 10-minutters drift i disse tidsrum.

De planlagte opgraderinger på banen i perioden frem til 2015 omfatter derfor primært et kvalitetsløft på nogle af standsningsstederne. Herudover etableres elevator på Jægersborg st. Det vil lette

perronskift for kørestolsbrugere og gangbesværede. Endelig afsættes midler til at imødekomme eventuelle krav fra Vejdirektoratet om øgede sikkerhedsforanstaltninger på en række eksisterende overgange, hvor oversigtsforholdene i dag er dårlige.

Investeringer
De nødvendige investeringer for at opgradere standsningsstederne vil blive fundet ved salg af bygninger og stationsnære arealer, som HL ejer i dag. Der er afsat 3,1 mio. kr. til elevator og eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk