Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Friluftsanlæg

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Redegørelse for friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Friluftsanlæg


Retningslinier for

 

Friluftsanlæg

Støjende friluftsanlæg

Kolonihaver

Friluftsanlæg

Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i friluftsområdene og landområdet i øvrigt skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i friluftsområderne og i det øvrige landskab, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksistrende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landskab. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten og ved søer, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Mølleåsøerne kan der ikke etableres flere anlæg til sejlads.

Der kan ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksistrende anlæg kan ikke udvides. Eksisterende anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst mulig omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- og trafikgenener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering.

Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Der kan ikke etableres turistcampingpladser.

Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

Støjende friluftsanlæg

Støjende friluftsanlæg kan ikke placeres eller udvides i friluftsområderne.

Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste anlæg, kan undtagelsesvis placeres i frilandsområderne, hvis arealerne ikke kan støjbeskyttes og allerede er støjbelastede.

Kolonihaver

Der kan ikke udlægges areal til flere overnatningshaver i landskabet.

Eventuelt nye daghaver må i gennemsnit ikke være større end 400 m2.

 

Se desuden retningslinier for friluftsområder.


 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk