Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Generelle rammer Generelle rammer for åben-lav boligområder

Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Generelle rammer
Generelle rammer for åben-lav boligområder
Generelle rammer for tæt-lav boligområder
Generelle rammer for etageboliger
Generelle rammer for kontor
Generelle rammer for industri/håndværk
Parkeringsnormer
Rammer for enkelt områder
Åben-lav bebyggelse ved naturfølsomme områder
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Generelle rammer for åben-lav boligområder


Områdets anvendelse

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m2 til dagligvarer og 100 m2 til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang

Der må kun opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

Bebyggelsesprocenten kan, hvor særlige hensyn gør sig gældende, ud fra en konkret vurdering i de enkelte lokalplaner, nedsættes til en lavere procentsats. Det kan f.eks. være tilfældet for ejendomme med:

  • Bebyggelse med bevaringsværdi 1-3.
  • Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og særlig kulturhistorie.
  • Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og en ensartet karakter med naboejendomme.
  • Ejendomme med åben-lav bebyggelse, der grænser op til naturfølsomme områder (se kort nederst på siden).

Antal etager: 1,5. Efter en analyse i lokalplanlægningen eller i en konkret sagsbehandling kan der tillades op til 2 etager, hvis lokale terrænmæssige eller historiske og karakteristiske bygnings- og arkitekturtræk tilsiger det. Endvidere skal der ske en vurdering af mulige ulemper i form af indbliksgener.


 

 

 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk