Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 10/2009

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte 
bydel Sorgenfri bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 30. maj 2011 
Dato for vedtagelse 31. oktober 2011 
Dato for ikrafttræden 17. november 2011 
Høringen starter 9. juni 2011 
Høringen slutter 19. august 2011 
PDF pdf tillaeg10_vedtaget.pdf (252 KB) 
Baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2011, at udsende Lokalplanforslag 229 for en ny boligbebyggelse på Skovtofte, og Forslag til kommuneplantillæg 10/2009 for Skovtofte i høring. Ejendommen Hummeltoftevej 139-145 har hidtil været anvendt til offentlig service, undervisning. Den gældende kommuneplanramme 3.2.90 Skovtofte fastsætter områdets anvendelse til offentlige formål. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2010 afholdt forhøring om en ændring af anvendelsen af ejendommen i henhold til Planlovens § 23 c. 
Indhold Dette kommuneplantillæg indebærer, at det nuværende rammeområde 3.2.90 Skovtofte opdeles i 2 nye rammeområder. For ejendommen Hummeltoftevej 139-145 laves en ny kommuneplanramme; 3.2.69 ? Skovtofte. Anvendelsen fastsættes til tæt ? lav boligbebyggelse samt etageboliger, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 22 for rammeområdet under ét. Bebyggelsen må ikke overstige 3 etager, dog kun 2 etager mod Hummeltoftevej og 1 etage mod de tilgrænsende boligområder på Skovtoftebakken og Biskop Monrads Vej (inden for en afstand på 10 m til naboskel). Parkeringsnormen er 2,0 p-plads pr. tæt−lav bolig, men kan reduceres til 1,7 p−plads pr. tæt−lav bolig under forudsætning af, at parkeringsarealerne indrettes som fælles parkeringsarealer for ejendommenes beboere og gæster. Endelig skal der etableres en offentlig tilgængelig stiforbindelse fra Hummeltoftevej og over ejendommen til Lyngby Åmose. For ejendommen Hummeltoftevej 165 laves en ny kommuneplanramme; 3.2.31 ? Spurvehuset. Områdets anvendelse fastholdes til offentlige formål. For det grønne område fastsættes, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse inden for området. Hummeltoftevej 165 er omfattet af Lokalplan 203 for Spurvehuset, og det grønne område er en del af fredningen af Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Lyngby Åmose. Fredningen er vedtaget af Fredningsnævnet den 22. april 2010, men afgørelsen er påklaget af By- og Landskabsstyrelsen (Nu Naturstyrelsen). 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg10_vedtaget.pdf (252 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk