Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg 23/2009 Klimatilpasningsplan

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 23/2009 Klimatilpasningsplan

Status Forslag 
Plannavn Kommuneplantillæg 23/2009 Klimatilpasningsplan 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 19. december 2013 
Høringen starter 23. januar 2014 
Høringen slutter 21. marts 2014 
PDF pdf kommuneplantillaeg_232009.pdf (125 KB) 
Baggrund Klimatilpasningsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune bliver en del af kommuneplanen med dette kommuneplantillæg. Klimatilpasningsplanen tilføjer nye retningslinjer for klimatilpasning under afsnittet "Hvad gælder/Retningslinjer". Retningslinjerne gælder for hele kommunen. Der vil blive tilføjet et nyt afsnit om klimatilpasningsplanen under "Øvrig planlægning", hvor der også vil være et Hovedstrukturkort. 
Indhold

Følgende nye retningslinjer, som gælder for hele kommunen, tilføjes:

1. Klimatilpasning skal indarbejdes i den fysiske planlægning i hele kommunen med særlig fokus på de områder, der er udpeget i risikokortlægningen i klimatilpasningsplanen.

2. Regnvandet skal ses som en ressource, der så vidt muligt skal indgå i det naturlige kredsløb frem for bortledning i fælles kloak.

3. Ved planlægningen af nye byområder skal der udarbejdes en plan for nyttiggørelse og håndtering af regnvand.

4. Ved nybyggeri og tilbygning skal der indtænkes lokal afledning af regnvand.

5. Ved større klimatilpasningsprojekter skal integration af klimatilpasning for tilstødende arealer overvejes.

6. Nybyggeri og tilbygning skal enten placeres i et niveau ift. terræn, sådan at de undgår oversvømmelser eller indrettes sådan, at vandet holdes ude.

7. Kulturmæssige værdier skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelser.

8. Regnvandet skal i skybrudssituationer ledes hen hvor det gør mindst skade ud fra en afvejning af risiko og omkostninger.

9. Grønne friarealer og vandområder kan udpeges som oversvømmelsesområder ved ekstrem regn.

10. Klimatilpasning må gerne være synlig og skal i så fald have en æstetisk udformning, som understøtter stedets by- eller naturmæssige sammenhæng.

11. Klimatilpasning bør understøtte rekreative værdier samt kommunens blå og grønne struktur.

12. I forbindelse med klimatilpasning skal følgende virkemidler overvejes anvendt:

a) Afvanding ved afstrømning på overfladen

b) Nedsivning til grundvandet gennem grønne arealer, vådområder, kanaler, permeable belægninger, faskiner og beplantninger

c) Etablering af bassiner og lignende til forsinkelse af regnvandet

d) Etablering af skybrudsveje

e) Etablering af grønne tage

f) Krav om minimum sokkelhøjde

g) Terrænregulering

Følgende nye afsnit om klimatilpasningsplanen tilføjes:

Klimatilpasningsplan

De seneste års usædvanligt voldsomme skybrud og de deraf følgende skader har vist, at der er et presserende behov for at by og land tilpasses klimaet for at samfundet skal kunne undgå større tab i fremtiden. Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplanstrategi GRØNT LYS fokuserer på en styrket klimaindsats, og det er blandt andet denne strategi, som ligger til grund for klimatilpasningsplanen. Klimatilpasningsplanen bliver en del af kommuneplanen. Klimatilpasningsplanens retningslinjer integreres i kommuneplanen.

Klimatilpasningsplanen indeholder en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være risiko for økonomisk tab samt samfundsmæssige gener ved fremtidens stigende regnmængder. Der er udpeget følgende områder, hvor der skal være særlig fokus på klimatilpasning i den fysiske planlægning. Områderne er navngivet Det centrale Lyngby, Virum-Sorgenfri, Sorgenfrigård og Øvrige boligområder. I samarbejde med eksterne aktører, skal der i denne kommuneplanperiode ske en vurdering af, hvordan områdene ønskes sikret, og hvordan dette kan ske mest omkostningseffektivt. Planen peger derudover på et behov for at vurdere tilstanden for sluseanlæggene på Mølleåen og derefter at udarbejde en plan for udbedring af eventuelle problemer.

Hele klimatilpasningsplanen kan ses her

 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf kommuneplantillaeg_232009.pdf (125 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk