Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksstørrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Udvalgsvarebutikker > 2.000 m²


Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet

I Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet er Kgs. Lyngby udpeget som et ud af 7 områder, der må planlægge for op til 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m² hvert 4. år. I udpegningen er der lagt stor vægt på at de store udvalgsvarebutikker placeres i eksisterende store regionale butiksområder med gode adgangsforhold – især kollektiv baneforbindelse. Der er desuden lagt vægt på, at de store udvalgsvarebutikker placeres i de tætteste byområder, hvor størstedelen af befolkningen bor. Placeringen af de store butikker i tæt befolkede områder vil mindske transportbehovet med bil og dermed miljøbelastningen.

Planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i Kgs. Lyngby

Målet for detailhandelsstrukturen i Lyngby-Taarbæk er overordnet at fastholde og udvikle Kgs. Lyngbys position som et regionalt center for udvalgsvarer og sikre den lokale handel med dagligvarer i boligområderne.

Lyngby-Taarbæk fastlagde i Fokus-strategi for Kgs. Lyngby, at kommuneplanen ville blive revideret med henblik på at fastsætte butiksstørrelser for op til 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² bruttoetageareal til detailhandel.

Lyngby-Taarbæk vælger i denne revision af kommuneplanen at fastlægge butiksstørrelsen for 1 udvalgsvarebutik over 2.000 m², men afskriver dermed ikke muligheden for senere inden for 4 års perioden at udarbejde tillæg til kommuneplanen om yderligere 2 udvalgsvarebutikker på over 2.000 m².

Kanalvejsområdet

Kanalvejsområdet ændres i denne kommuneplan til centerformål. Det vil sige, at området fra at være en offentlig parkeringsplads kan omdannes til et område med detailhandel. I dette rammeområde muliggøres placeringen af 1 udvalgsvarebutik med et maksimalt etageareal på 15.000 m². Øvrige udvalgsvarebutikker i området må højest være 2.000 m². Rammeområdets afgrænsning ses på kortet nederst på siden.

Rammeområdet ligger i det regionale detailhandelscenter og er placeret i det stationsnære kerneområde, udpeget i kommuneplanen. Der er gode trafikale forbindelser fra såvel S-banenettet, lokalbanen til Nærum samt den kommende letbane langs Ring 3. Området ligger desuden lige ved siden af rammeområde 1.1.07, der i dag rummer Lyngby Storcenter. Alt i alt vil det sige, at der allerede i dag er en høj koncentration af handlende i området. Det vurderes, at etablering af en udvalgsvarebutik på op til 15.000 m² i dette rammeområde ikke vil medføre en voldsom stigning i antallet af handlende i Kgs. Lyngby. Det er intentionen, at en udvalgsvarebutik i dette rammeområde skal supplere den eksisterende detailhandel i Kgs. Lyngby med et vareudbud af høj kvalitet. Intentionen støtter op omkring målet for detailhandelsstrukturen i kommunen.

Det er endvidere et mål at forbedre bymiljøet, idet det er intentionen at skabe en sammenhæng til Lyngby Storcenter via et parkområde, der indeholder en del af den fredede Fæstningskanal.

Det vurderes, at en udvalgsvarebutik på op til 15.000 m² på denne placering ikke vil få indflydelse på kommunens bydelscenter ved Lyngbygårdsvej, der primært indeholder dagligvarebutikker eller på kommunens øvrige bymidter (Virum og Sorgenfri) eller lokalcentre. Det vurderes i øvrigt, at det ikke vil få konsekvenser for oplandet i øvrigt.

De eksisterende parkeringspladser skal erstattes. De skal sammen med nye parkeringspladser til et givent byggeri placeres under terræn, eventuelt suppleret med et parkeringshus.

I forbindelse med udvikling af et projekt af denne størrelse vil der blive foretaget de nødvendige trafik- og detailhandelsanalyser og der vil blive foretaget miljøvurderinger efter lovens krav.


 


Kanalvejsparkeringen.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk